im1.jpg
EuroDict XP Английско-Български юридически речниk PRO
............ KORALSOFT
Мнения  (0) Виж мненията/Вашето мнение
Оценка Продуктът още не е оценен
Цена 20,00 лв.
Купи Добави в кошницата
Поръчай по телефона: +359 52 606063

Описание


Английско-българският юридически речник е предназначен за студенти-юристи и лица, четящи и превеждащи правна литература от английски език.
Речникът обхваща терминология от всички отрасли на правото в англоговорящите страни. Включена е лексика по следните теми: история на правото, римско право, обща теория па правото, съдебна медицина и съдебна психиатрия, международно публично и частно право, държавно (конституционно) право, административно право, наказателно право и процес, криминалистика, криминология, гражданско и търговско право, гражданско съдопроизводство и съдоустройство, финансово право, църковно право, трудово, социално, поземлено, екологично и други отрасли на правото. Важно място в речника заема превода на понятия, отнасящи се към посочените по-горе отрасли, а също и превода на някои български такива.
Съдържа около 40 000 думи и словосъчетания. Включени са и някои най-често използвани изрази и съкращения на латински език, навлезли в англоезичната правна терминология. Също така е застъпена и терминологията от отрасли, свързани с правото: дипломация, търговия, финанси, военно дело и др., като са посочени значенията на думите, употребявани в специален контекст. За постигане на пълнота на речника е представена и научна лексика, срещаща се в англоезичната правна литература.
При създаването на речника са използвани англоезични правни текстове, литература на английски език от различни отрасли на правото, английска и американска правна периодика, различни речници и справочници.
Английско-българският юридически речник включва предговор (указания за използването на речника, бележки и условни съкращения); основна част и при¬ложения (списък на най-често използваните съкращения, списък на международни, регионални и други организации, свързани с правото).